Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Afspraken

 • De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan Beauty Concept Veenendaal doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak. Indien de cliënt voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty Concept Veenendaal 75% van het gehele honorarium aan de cliënt berekenen aan het dan geldende uurtarief, bij een tweede keer wordt het gehele honorarium berekent. Dit geldt tevens op intakes;
 • Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht;
 • Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beauty Concept Veenendaal indien mogelijk, de verloren tijd inkorten op de behandelingen en toch het hele honorarium berekenen;
 • Indien de cliënt 15 minuten of meer later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan Beauty Concept Veenendaal de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen;
 • Beauty Concept Veenendaal moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Verantwoording en eigen risico

 • Alle opdrachten van cliënt aan Beauty Concept Veenendaal worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt;
 • Door opdracht te geven aan Beauty Concept Veenendaal verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen;
 • Door opdracht te geven aan Beauty Concept Veenendaal tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen;
 • Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is;
 • Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Aansprakelijkheid

 • Cliënt geeft een opdracht aan Beauty Concept Veenendaal, hierbij verklaart Beauty Concept Veenendaal dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Beauty Concept Veenendaal kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken;
 • Ondanks dat Beauty Concept Veenendaal haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling;
 • Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á 8 weken maar uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief;
 • Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Beauty Concept Veenendaal dit (medisch) niet verantwoord vind mag permanente make-up salon deze nabehandeling weigeren;
 • Beauty Concept Veenendaal is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Beauty Concept Veenendaal niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten;
 • Beauty Concept Veenendaal is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven;
 • Voor het geval Beauty Concept Veenendaal aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Beauty Concept Veenendaal voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten;
 • Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Beauty Concept Veenendaal ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie;
 • In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

Betaling

 • Beauty Concept Veenendaal vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd;
 • De cliënt dient voor aanvang van de behandeling de behandeling te voldoen contant of per bankoverschrijving.

Garantie

 • Beauty Concept Veenendaal gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen;
 • Beauty Concept Veenendaal is GGD gecertificeerd waardoor u als opdrachtgever gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.

Beschadiging en diefstal

 • Beauty Concept Veenendaal heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd;
 • Beauty Concept Veenendaal meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

Klachten

 • Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan één van de eigenaren van Beauty Concept Veenendaal en de behandelende specialiste. Beauty Concept Veenendaal zal de cliënt binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.

Recht

 • Op elke overeenkomst tussen Beauty Concept Veenendaal en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing;
 • Beauty Concept Veenendaal is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website / Facebook zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaand? Neemt u dan contact met ons op.